EHK SAAD ABI

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
Töötervshoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus
Töötajate tervisekontrolli kord
Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord
Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu
ja tööohutuse nõuded

Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord
Raudteetöötajate tervisenõuded ning eelneva ja perioodilise tervisekontrolli kord
Töötervshoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
Nõuded välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele ja mürataseme märgistamisele
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud

 

Allikas: Riigi Teataja

 


  Huvinurk

Kolesterool - mis see on?  Kolesterool.pdf
Veenilaiendid - mis see on?
Veenilaiendid.pdf
Harjutused leevendamaks kaelaradikuliit Kaelaradikuliit.pdf
Silmaharjutused kuvariga töötavale inimesele Silmaharjutused.pdf
Nõuanded töötamiseks arvutiga Nõuanded.pdf
Arvutitöö ergonoomika Arvutitöö ergonoomika.pdf                                              

Kergenda kandamit

Registreeru vastuvõtule siin